Aki No Matsuri 2022 - Day 3 - Game Dungeon Mario Kart 64 Finale - 036